Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavrenej kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi predávajúcim, na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavrené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Sb., občianský zákoník a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa. Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Sb., obchodný zákoník, všetko v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákoníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodavateľ, resp. predávajúci.
Dodavateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
Kupujúci (spotrebiteľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Kupující nie však spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti - objednávajúci je firma. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákoníkom.
Uzavrenie kupnej zmluvy – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavrená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Dodacie podmienky

Termín dodania Vám bude vždy potvrdený emailom. V prípade bezhotovostnej úhrady tovaru, expedujeme zásielku po pripísaní čiastky na náš bankovný účet. V prípade dlhšej dostupnosti tovaru budete vždy informovaný. V prípade vypredania tovaru si predávajúci vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť.
O odoslaní zásielky na dobierku je spotrebiteľ vždy informovaný emailom vrátane čísla balíčku.
V prípade, že nebudeme schopní vybaviť Vašu objednávku a to kompletne, alebo z časti, budeme Vás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ Vás nejde kontaktovať, vyhradzujeme si právo objednávku zrušiť.
Spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť, pokiaľ už bola zásielka s tovarom odoslaná na jeho doručovaciu adresu. Pokiaľ nebude zásielka zaslaná na dobierku zákazníkom vybraná, bude požadované uhradenie vzniklých nákladov.

Poštovné

Balné nie je účtované.

Záruka a reklamácie

Záručná doba pre spotrebiteľa je podľa občianskeho zákoníka 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Postup pri reklamácii tovaru rieši reklamačný poriadok. Na predávaný tovar je pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, poskytovaná záručná doba 6 mesiacov podľa obchodného zákoníka.

Odstúpenie od zmluvy uzavretej za použitia prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže do 14 dní v súlade s § 53 odst. 6 a 7 občianskeho zákoníka bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť a tovar vrátiť. Peniaze budú vrátené na bankovný účet uvedený spotrebiteľom. Podmienkou je, že takto vrátený tovar nie je poškodený(vrátane obalu tovaru, visačiek) a nebol použitý.
Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, vyhnete sa tým možnému zníženiu vrátenej čiastky o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Pokiaľ prijde tovar poškodený, alebo z dôvodu nevhodného balenia do prepravy inak poškodený, budú účtované nutné náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.
Pri zasielaní späť voľte vhodný kartónový obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátený tovar zároveň doporučujeme poistiť. Kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu, predávajúci vrátí v takom prípade spotrebiteľovi kúpnu cenu zníženú o náhradu škody.
Tovar nezasielajte na dobierku - takto zaslaný tovar nebude a ani nemôže byť prijatý! 
Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom (firma) sa 14-denná lhota nevzťahuje.

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Sb., občiansky zákoník, v platnom znení (ďalej taktiež iba „občiansky zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenia nárokov zo záruky spotrebiteľom. Ak je kupujúcim podnikateľ, potom v súlade s ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodný zákoník.
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, ktorý je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kupnou zmluvou.

Záruka

Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru pre spotrebiteľa a 6 mesiacov pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom (podnikateľ). Ak sa objaví vada výrobku v záručnej dobe, zašlite výrobok spolu s dodacím listom alebo iným dokumentom prekazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode (alebo jeho kópiu) a uveďte popis vady a Vami požadovaný spôsob riešenia reklamácie. V inom prípade bude reklamácia riešená v súlade so zákonom.
Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia (doručenie na našu adresu). Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého vypršala dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďalej sa  záruka nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním (napr. zmena materiálu úmerná dĺžke užívania) a na závady spôsobené nesprávnou údržbou a používaním výrobku. Všetky zasielané výrobky prechádzajú starostlivou kontrolou.
Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci v ňom určí podmienky a rozsah predĺženej záruky.
V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie zaniká nárok zákazníka na akúkoľvek náhradu nákladov súvisiacich s vybavením reklamácie.

Práva plynúce zo zákonnej záruky

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci záruku novú v dĺžke 24 mesiacov.
Podľa charakteru vady má spotrebiteľ pri uplatnení záruky následujúce práva:
  • ak ide o vadu odstraniteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstranenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčásti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kupnej ceny alebo odstúpiť od kupnej zmluvy
  • ak ide o vadu neodstraniteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kupnej zmluvy
  • ak ide o vady odstraniteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu výrobku, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kupnej zmluvy
  • ak ide o iné vady neodstraniteľné a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kupnej ceny alebo odstúpiť od kupnej zmluvy

Rozpor s kupnou zmluvou

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kupnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vád. Zhodou s kupnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a užitné vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a užitné vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkom právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kupnou zmluvou (ďalej len rozpor s kupnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kupnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa projaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa neprekáže opak.
Pokiaľ ste obdržal(a) od našeho zásielkového obchodu iný výrobok, než ste si objednal(a) (neúmyselná zámena pri balení výrobkov) , alebo ste obdržal(a) výrobok vadný, zašlite nám ho späť, najlepšie v pôvodnom obale spolu s dodacím listom (alebo jeho kópiou) a uveďte popis vád. My Vám bezplatne zašleme výrobok správny (resp. bezchybný).
Pri zasielaní späť volte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave (napr. vhodným obalom pre zaslanie vyztuženej podprsenky je krabica, nie obálka). Zákazník doručí reklamovaný tovar na vlastné riziko, na adresu predajcu.

Ochrana osobných údajov

Všetko nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR. Zákazník svojim slobodným rozhodnutím (stiskom tlačítka „Dokončiť registráciu“ dáva najevo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkára týchto stránok. Poskytnutie osobných údajov je dobrovolné, máte právo na prístup k údajom a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať.
Prevádzkár týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkárom elektronického obchodu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkára elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi.

 

Obchodné podmienky v súlade so sdružením spotrebiteľov.
Zmeny obchodných podmienok, reklamačného poriadku podľa platnej legislatívy a prepravných tarifov vyhradené.
www.krmiva-pucalka.sk
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.